Bases Legales

Ganadores

6.238.XXX-X      Ignacio Glaria Bengoechea
17.087.XXX-X    Matías Herrera Larenas
9.670.XXX-X      Luis Verdugo Gaete
5.812.XXX-X      Enzo Polito Serrano
7.795.XXX-X      Eugenio García Zamorano
8.114.XXX-X      Cristian Goldberg Valenzuela
16.206.XXX-X    Camilo Irazoqui Planzer
6.346.XXX-X      Pedro Morales Rohde
7.799.XXX-X      Maximiliano Merino Duran